วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Demo2 first Demo2 first

ประกาศ! ขอความร่วมมืออาจารย์ทุกท่านที่ได้รับอนุมัติไปราชการ (ประชุม อบรม สัมมนา หรือเป็นวิทยากร)
กรุณาบันทึกข้อมูลการไปราชการและสรุปผลการไปราชการ ในระบบ BCNTDash board ดังที่งานพัฒฯได้แจ้งในเมล์แล้ว

ประกาศ! ขอความร่วมมืออาจารย์ทุกท่านที่ได้รับอนุมัติไปราชการ (ประชุม อบรม สัมมนา หรือเป็นวิทยากร)
กรุณาบันทึกข้อมูลการไปราชการและสรุปผลการไปราชการ ในระบบ BCNTDash board ดังที่งานพัฒฯได้แจ้งในเมล์แล้ว

ประกาศ! ขอความร่วมมืออาจารย์ทุกท่านที่ได้รับอนุมัติไปราชการ (ประชุม อบรม สัมมนา หรือเป็นวิทยากร)
กรุณาบันทึกข้อมูลการไปราชการและสรุปผลการไปราชการ ในระบบ BCNTDash board ดังที่งานพัฒฯได้แจ้งในเมล์แล้ว