Personnel

ผู้อำนวยการ

 • thumbnail

  นางประไพพิศ สิงหเสม

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รองผู้อำนวยการ

 • thumbnail

  นางโสภิต สุวรรณเวลา

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา

 • thumbnail

  นางธิดารัตน์ สุภานันท์

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

 • thumbnail

  นางญนัท วอลเตอร์

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

^