รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางประไพพิศ สิงหเสม

กลุ่มบุคลากรผู้อำนวยการ

ตำแหน่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์075-211-298 ต่อ 140

อีเมลprapaipit@bcnt.ac.th

^