พิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 31 ประจำปีกา

1
^