ประวัติวิทยาลัย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินเปิด
“วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง” เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๓๓ 
             ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของการผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ เพื่อให้บริการได้ครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคใต้แถบชายฝั่งอันดามัน ขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๗ ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายมารุต บุญนาค) เพื่อขอการสนับสนุนการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาล ซึ่งได้รับการเห็นชอบในหลักการ
             วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง บนพื้นที่จำนวน ๑๙ ไร่เศษ        
^