อัตลักษณ์บัณฑิต

อัตลักษณ์บัณฑิต 2563 
บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง สามารถมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ผ่านการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณบนพื้นฐานคุณธรรม ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และเอื้ออาทร
          SHAPE  of BCNT โดยมีรายละเอียดดังนี้
              S=Service mind บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนษย์
              H=Health promotion with local wisdom การสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
              A=Analytical thinking การคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ
              P=Participation การมีส่วนร่วม
              E=Ethics and Moral มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เอื้ออาทร
          บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ หมายถึง การให้บริการที่เป็นมิตร มีความรัก ความเมตตา ใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง
ให้บริการตามปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการที่เป็นจริง โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการเป็นหลัก
          สร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ขบวนการส่งเสริมให้ประชาชนเพิ่มสมรรถนะ ในการควบคุม และปรับปรุงสุขภาพของตนเอง
ในการบรรลุซึ่งสุขภาวะอันสมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม (Ottawa. 1986) ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งหมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดขึ้นได้เอง
และนำมาใช้ในการแก้ปัญหาเป็นเทคนิควิธี เป็นองค์ความรู้ของชาวบ้านทั้งทางกว้างและทางลึก

อัตลักษณ์บัณฑิต 2564
       T-SHAPE
          T = Trauma care
          S = Service mind
          H = Health Promotion with local wisdom
          A = Analytical Thinking
          P = Participation
          E = Ethics and Moral
^