หน่วยยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

รายงานการติดตาม กำกับตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระดับแผนกลยุทธ์ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานการติดตาม กำกับตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระดับแผนกลยุทธ์ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

27 มิ.ย. 2565 0 91

รายงานการติดตาม กำกับตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระดับแผนกลยุทธ์ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการติดตาม กำกับตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระดับแผนกลยุทธ์ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานการติดตาม กำกับตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระดับแผนกลยุทธ์ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

27 มิ.ย. 2565 0 89

รายงานการติดตาม กำกับตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระดับแผนกลยุทธ์ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1
^