วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ 2563
1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. พัฒนาบุคลากร และบริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงาน ท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพและชุมชน
3. วิจัยสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การพยาบาล และการสาธารณสุข เพื่อพัฒนาความเข็มแข็งด้านวิชาการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
4. ส่งเสริม อนุรักษ์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
5. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล

 
 
ปรัชญา 2563
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ โดยจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ มีการบูรณาการ การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่ดี สู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ
ปรัชญา 2564
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ จัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ โดยยึดแนวคิดการสร้างสรรค์ ด้วยปัญญา ภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
^