ทำเนียบผู้บริหาร

 

ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง


นางโสภิต สุวรรณเวลา
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ดร.จิราภรณ์ ชูวงศ์
รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ

นางธิดารัตน์ สุภานันท์
รองผู้อำนวยการด้านบริหารและยุทธศาสตร์

นางสาวรุ่งฤดี อุตสาหะ
รองผู้อำนวยการด้านกิจการนักศึกษา

ดร.พัชราภรณ์ ตุลยกุล

รองผู้อำนวยการด้านวิจัยและบริการวิชาการ
^