ทำเนียบผู้บริหาร

 

ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง


อาจารย์ ดร.ดวงใจ เปลี่ยนบำรุง
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ ชูวงศ์
รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ

อาจารย์ ดร.อัศรีย์ พิชัยรัตน์
รองผู้อำนวยการด้านบริหารและยุทธศาสตร์

อาจารย์รุ่งฤดี อุตสาหะ
รองผู้อำนวยการด้านกิจการนักศึกษา

อาจารย์ ดร.พัชราภรณ์ ตุลยกุล

รองผู้อำนวยการด้านวิจัยและบริการวิชาการ
^