ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง


นางประไพพิศ สิงหเสม
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง


นางโสภิต สุวรรณเวลา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและพัฒนานักศึกษา

นางธิดารัตน์ สุภานันท์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร

ดร.จรูญรัตน์ รอดเนียม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
 
^