นโยบาย

นโยบาย
1.นโยบายด้านการจัดการองค์กรเชิงรุก
   1.1 เร่งรัดและเพิ่มคุณภาพการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ เพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน
   1.2 มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับในด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
   1.3 มุ่งเน้นการสร้างสมรรถนะหลัก และอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก
   1.4 เร่งรัดการการขอทุนสนับสนุนจากภายนอกและการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการพยาบาลฉุกเฉิน                         
   1.5 เร่งรัดการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารแก่นักศึกษาและบุคลากรทุกระดับให้อยู่ในระดับที่สามารถใช้งานได้ (Working Knowledge)


2.นโยบายด้านการบริหาร
   2.1 การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  ภายใต้ค่านิยม “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา”
   2.2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร การสื่อสารและการตัดสินใจ (Information  and    Communications Technology)
   2.3 มีการบริหารงานการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า คุ้มทุน โปร่งใสและตรวจสอบได้
   2.4 มีการควบคุมภายใน และมีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
   2.5 การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้หลักธรรมาภิบาล


3 นโยบายด้านการจัดการศึกษา
   3.1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา เน้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  นวัตกรรมและกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
   3.2 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทั้งในหลักสูตร นอกหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อัตลักษณ์และสมรรถนะหลักของบัณฑิตสถาบันพระบรมราชชนก
   3.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
   3.4 พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
   3.5 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ การสร้างสรรค์นวัตกรรม การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน
   3.6 พัฒนาผลสัมฤทธิ์การสอบความรู้รวบยอด และการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ


4.นโยบายด้านประกันคุณภาพการศึกษา
   4.1 ผลักดันการดำเนินการประกันคุณภาพให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครบถ้วน  เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา และการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
   4.2 พัฒนาระบบการจัดการความรู้และสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา


5.นโยบายด้านวิจัยและนวัตกรรม
   5.1 ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ตามความต้องการ จำเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชน  และประเทศ โดยผลลัพธ์ของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต สร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเวทีระดับชาติและนานาชาติ
   5.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
   5.3 สนับสนุนให้มีการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง
   5.4 สนับสนุน ทรัพยากร งบประมาณ แหล่งทุนวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งเร่งรัดให้มีการแสวงหาทุนสนับสนุนจากภายนอก
   5.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ


6.นโยบายการบริการวิชาการแก่สังคม
   6.1 นำนโยบายสบช.โมเดลไปบริการวิชาการเชิงรุกแก่สังคมที่สอดคล้องกับบริบท และตอบสนองความต้องการของชุมชน เพื่อให้เกิดชุมชนสุขภาวะ
   6.2 พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน ในระดับเครือข่าย/ชาติ/นานาชาติ


7.นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
   7.1 ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศองค์กรที่สืบสาน การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
   7.2 ส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปตรังโดยการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน บริการวิชาการ  กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการวิจัย  

 
^