วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง
สถาบันอุดมศึกษาทางการพยาบาลชั้นนำในอาเซียน มุ่งสู่การสร้างสรรค์และนวัตกรรม

พันธกิจ
1.ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ
2.วิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
3.ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน
4.ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
5.บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรสมรรถนะสูง
^