วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน (Vision) 2563
สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำที่มุ่งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
วิสัยทัศน (Vision) 2564
สถาบันอุดมศึกษาทางการพยาบาลชั้นนำในอาเซียน มุ่งสู่การสร้างสรรค์และนวัตกรรม
พันธกิจ (Mission) 2563
  พันธกิจเป็นกรอบในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรและการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ วิทยาลัยได้กำหนด 5 พันธกิจ ดังนี้
  1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่ตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน
  2. วิจัยและสร้างองค์ความรู้
  3. บริการวิชาการด้านสุขภาพ
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  5. พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งมุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ
พันธกิจ (Mission) 2564
  1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล
  2. วิจัยและสร้างนวัตกรรม
  3. บริการวิชาการแก่สังคม
  4. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
  5. บริหารจัดการองค์กรสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ
^